Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:
 Handelsonderneming DILE gevestigd en kantoorhoudende te Argonstraat 6, 6718 WT Ede hierna te noemen: gebruiker

 • Artikel 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;’consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; ‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door eenverkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,voorde uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Artikel 3. Offertes
  3.1 Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.
  3.2 Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.3 Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Artikel 4. Levering
  4.1 Ingeval van postorder vindt levering plaats na vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. Levering via postorder geschiedt vanaf een totaalbedrag van Eur 350,- franko. Onder Eur 350,-wordt een bijdrage van Eur 9,50 in de kosten van verpakking, verzending en verzekering in rekening gebracht.
  4.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
  4.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Artikel 5. Levertijd
  5.1 De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week overschrijden.
  5.2 Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • Artikel 6. Garantie
  6.1 Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
  6.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
  6.3 Zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.
  6.4 De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
  6.5 De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
  – de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
  – indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;
  6.6 De garantie vervalt indien het apparaat wordt doorverkocht aan derden of de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
  Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
  – het laten vallen van een electrisch apparaat;
  – het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies;
  – het zelf sleutelen aan de apparatuur.
  6.7 De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd.
 • Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
  Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 • Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
  8.1 De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  – of de juiste zaak is geleverd;
  – of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken
  – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
  8.2 Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 8 dagen na levering aan gebruiker te melden.
  8.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.
  8.4 Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan gebruiker worden geretourneerd. Retournering dient steeds franko winkel Ridderkerk te geschieden.
 • Artikel 9. Prijsverhoging
  9.1 Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
  9.2 Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
  9.3 Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 5.
 • Artikel 10. Betaling
  10.1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
  10.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
  10.3 Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
  10.4 In geval van faillissement of surséance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
 • Artikel 11. Incassokosten
  11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:
  – over de eerste Eur 3.000,- 15%
  – over het meerdere tot Eur 6.000,- 10%
  – over het meerdere tot Eur 15.000,- 8%
  – over het meerdere tot Eur 60.000,- 5%
  – over het meerdere 3%
  11.2 Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • Artikel 12. Aansprakelijkheid.
  12.1 De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
  12.2 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze voorwaarden.
  12.3 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.
 • Artikel 13. Overmacht
  13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
  13.2 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
  13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  13.4 Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 • Artikel 14. Geschillenbeslechting
  De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
 • Artikel 15. Toepasselijk recht
  Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn d.d. 6/1/1999 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 24254210.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op dit kan via het klantenservice formulier, of stuur een e-mail naar info@dile.nl. Uiteraard kunt u ook bellen met 0180-515453.

Bericht sturen
1
Hallo 👋🏻
Kunnen wij je ergens mee helpen?