Algemene leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN:
– Handelsonderneming DILE gevestigd en kantoorhoudende te Fresiastraat4 4,2985 BL Ridderkerk, hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘gebruiker’: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van
een bedrijf of beroep;
‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een
verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon,
die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en
een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,
voorde uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal
30 dagen.
2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te
begrijpen dat de offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
consument schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn
inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Levering
1. Ingeval van postorder vindt levering plaats na vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.
Levering via postorder geschiedt vanaf een totaalbedrag van Eur 350,- franko. Onder Eur 350,-
wordt een bijdrage van Eur 9,50 in de kosten van verpakking, verzending en verzekering in
rekening gebracht.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem
worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter
beschikking staan.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de
consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5. Levertijd
1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale
termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan één week
overschrijden.
2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker
een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel 6. Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en
fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode
die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.
2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek
vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek
heeft gemeld de zaken te herstellen.
3. Zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden.
4. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst
vorderen indien in de garantieperiode:
– de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te
herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;
– indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat
deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding
rechtvaardigen;
6. De garantie vervalt indien het apparaat wordt doorverkocht aan derden of de consument schade
veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.
Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan:
– het laten vallen van een electrisch apparaat;
– het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies;
– het zelf sleutelen aan de apparatuur.
7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont
waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn
verwijderd of gewijzigd.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs
volledig is voldaan.
Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen
1. De consument dient de gekochte zaken bij levering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten)
onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
– of de juiste zaak is geleverd;
– of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken
– aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen
8 dagen na levering aan gebruiker te melden.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker.
4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.
Retournering dient steeds franko winkel Ridderkerk te geschieden.
Artikel 9. Prijsverhoging
1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de
verhoging.
3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft
de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan
5.
Artikel 10. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na
factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim;
de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1 per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente
geldt.
4. In geval van faillissement of surséance van betaling van de consument zijn de vorderingen van
gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11. Incassokosten
1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van consument. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering
verschuldigd:
– over de eerste Eur 3.000,- 15%
– over het meerdere tot Eur 6.000,- 10%
– over het meerdere tot Eur 15.000,- 8%
– over het meerdere tot Eur 60.000,- 5%
– over het meerdere 3%
2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 12. Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak
danwel restitutie van de koopsom.
2. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6 van deze
voorwaarden.
3. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove
schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten.
Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat
is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.
2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet
mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 14. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden
voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
Artikel 15. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het
Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn d.d. 6/1/1999 gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Rotterdam onder nummer: 24254210.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van
het totstandkomen van de onderhavige transactie.